Skip to main content

Alle ledige lejemål kan ses via vores samarbejdspartners hjemmeside Futurum.dk/bolig.


Code of conduct

Kronhusenes Code of conduct indeholder en række retningslinjer for virksomhedens måde at drive forretning på. Retningslinjerne skal efterleves af både virksomhedens ledelse, ansatte og samarbejdspartnere.

1. Korruption og bestikkelse

Kronhusene er fast besluttet på at opretholde de højeste standarder i forhold til integritet og arbejdsetik i alle vores aktiviteter. Kronhusene opretholder derfor en politik med nultolerance over for korruption og bestikkelse i alle former og anser bekæmpelse af korruption og bestikkelse som grundlæggende forudsætninger for et fair og velfungerende erhvervsliv.

Kronhusene definerer korruption som misbrug af betroet magt og bestikkelse som bl.a. at tilbyde, love, give, modtage eller anmode om en fordel som tilskyndelse til en handling, der er ulovlig, uetisk eller som udgør et brud på virksomhedens tillid.
Kronhusene er fast besluttet på at drive forretning på en ansvarlig måde. Derfor må personer, der er tilknyttet Kronhusene aldrig foretage handlinger, der kan fortolkes som en hensigt om at påvirke beslutninger og forretningsmæssige vurderinger på en uhensigtsmæssig måde eller på anden vis give anledning til at betvivle virksomhedens integritet.

2. Mobning og chikane

Kronhusene betragter mobning og chikane af enhver art og i enhver sammenhæng som uacceptabelt. Mobning er bl.a. krænkende, intimiderende, ondsindet, fornærmende eller lignende adfærd. Chikane er enhver uønsket fysisk, verbal eller ikke-verbal adfærd, der har til formål at krænke en persons værdighed eller at skabe et intimiderende, fjendtligt, nedværdigende eller ydmygende miljø for den pågældende person. Dette omfatter tillige sexchikane.

Personer, der er tilknyttet Kronhusene skal således til enhver tid respektere andres integritet, værdighed og privatliv på arbejdspladsen.

3. Beskyttelse og sikring af børns velfærd

Kronhusene er fast besluttet på at sikre børns velfærd og rettigheder. Enhver person, der er tilknyttet Kronhusene, der får kendskab til mishandling af børn, skal derfor reagere herpå ved at indberette hændelsen til virksomhedens ledelse samt til de relevante myndigheder.

Mishandling af børn omfatter alle former for fysisk og/eller følelsesmæssig mishandling, herunder seksuelt misbrug, omsorgssvigt, børnearbejde og udnyttelse, der resulterer i faktisk eller potentiel skade for barnets sundhed, udvikling eller værdighed (i overensstemmelse med WHO’s retningslinjer).

4. Databeskyttelse

Ansatte i Kronhusene, der indsamler personoplysninger, skal informere den pågældende person og oplyse om, hvorfor oplysningerne er nødvendige og hvordan oplysningerne bliver behandlet, ligesom de ansatte skal indhente samtykke fra den eller de pågældende personer.

Personoplysninger og andre fortrolige oplysninger skal opbevares sikkert og må ikke opbevares i længere tid end nødvendigt, ligesom oplysningerne kun må anvendes til specifikke og legitime handlinger hos Kronhusene.

Enhver personoplysning og andre fortrolige oplysninger skal endvidere behandles i overensstemmelse med gældende ret, herunder EU’s forordning om databeskyttelse (GDPR).

Kronhusenes persondatapolitik er beskrevet nærmere på hjemmesiden www.kronhusene.dk.

5. Diversitet, diskrimination og inkludering

Kronhusenes ansatte er kernen i vores forretning, og vi ønsker en sund arbejdskultur og et sundt arbejdsmiljø. Kronhusene tolererer derfor ikke nogen form for forskelsbehandling. Ingen personer, der er tilknyttet Kronhusene må diskrimineres på baggrund af race, hudfarve, religion, seksuel orientering eller på anden måde, og alle skal stræbe efter at øge mangfoldighed og inklusion i videst muligt omfang.

Kronhusene bestræber sig på at formidle menneske- og arbejdstagerrettigheder til vores ansatte og øvrige samarbejdspartnere, og vi ønsker at fremme inkluderende miljøer og skabe rammer for, at alle skal have lige muligheder for beskæftigelse og udvikling i virksomheden.

6. Miljø

Kronhusene bestræber sig på at reducere klimaaftrykket i alle sammenhænge, herunder i forbindelse med byggeri og udvikling. Enhver ansat hos Kronhusene skal derfor forsøge at minimere negativ indvirkning på miljøet i videst muligt omfang.

Som led i Kronhusenes efterlevelse af EU’s taksonomiforordning er virksomheden og virksomhedens samarbejdspartnere endvidere forpligtet til at iagttage og overholde ILO’s grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen og den internationale menneskerettighedserklæring samt OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber og FN’s vejledende principper for handel og menneskerettigheder.

7. Svig, underslæb og misbrug af støtte

Kronhusene tolererer ikke svig, underslæb og misbrug af midler.

8. Arbejdsmarkedets regler

Ansatte hos Kronhusene skal være underlagt gældende arbejdsretlige love og regler.

9. Interessekonflikter

Alle ansatte hos Kronhusene skal udføre alle arbejdsrelaterede handlinger ud fra et armslængdeprincip. Kronhusene tolererer ikke nepotisme, herunder fortrinsbehandling af venner, familie eller andre nære relationer i relation til rekruttering, indkøb, indgåelse af handelsaftaler og lignende situationer.

10. Sikkerhed

Det er af højeste prioritet for Kronhusene, at vores ansatte og samarbejdspartnere kan forvente et sikkert og trygt arbejdsmiljø – fysisk såvel som mentalt. Dette betyder bl.a., at Kronhusene prioriterer sikkerhed på alle
arbejds- og byggepladser.

Vi arbejder løbende på at udvikle organisatoriske kompetencer og arbejdsprocesser således, at Kronhusene til enhver tid kan facilitere et trygt og sikkert arbejdsmiljø til gavn for vores ansatte, samarbejdspartnere og kunder.

11. Handelssanktioner og bekæmpelse af hvidvask af penge

Enhver person, der er tilknyttet Kronhusene skal afholde sig fra at indgå aftaler med sanktionerede personer, virksomheder eller andre, som overtræder regler om handelssanktioner. Derudover er Kronhusene forpligtet til at støtte enhver bekæmpelse af hvidvaskning af penge og terrorfinansiering.

Kontakt os her

Du er velkommen til at kontakte os på cto@kronhusene.dk, hvis du har yderligere spørgsmål.